D’acord amb l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, al Club Tennis Taula Balaguer li correspon d’informar dels ajuts públics rebuts en la mesura en què, tot i tenir un pressupost inferior als 100.000€ anuals, “almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics”.

Estatuts del club

Junta directiva

Reconeixement com a entitat de caràcter social

Transparència històric 2011-2021